-3%
Cialis-predaj

Cialis 1 balenie 4 tablety 20mg

16.00€ 15.50€

View Detail
Kategórie:

Popis

POPIS PRODUKTU:

Čo je to a ako sa to používa?

CIALIS je určený pre mužov s erektilnou dysfunkciou. Za erektilnú dysfunkciu sa považuje stav, keď muž nevie dosiahnuť a udržať dostatočnú erekciu na pohlavnú aktivitu.
CIALIS patrí do skupiny látok nazývaných inhibítory fosfodiesterázy typu 5. Po pohlavnej stimulácii CIALIS uvoľňuje hladkú svalovinu ciev penisu a umožňuje vtok krvi do tkanív. Výsledkom je zlepšenie erektilnej funkcie. CIALIS Vám nepomôže, ak nemáte erektilnú dysfunkciu.

Je dôležité si uvedomiť, že CIALIS nepôsobí bez pohlavnej stimulácie. S Vašou partnerkou sa musíte venovať predohre práve tak, ako keby ste neužívali liek na liečbu erektilnej dysfunkcie.


Čo máme vziať do úvahy pred užívaním?
Neužívajte CIALIS • keď ste alergický (precitlivený) na tadalafil alebo na niektorú z ďalších zložiek CIALISU. • keď užívate organický nitrát v akejkoľvek forme alebo látky vedúce k tvorbe oxidu dusnatého, napr. amylnitrit; ide o skupinu liekov (“nitráty”), ktorá sa používa na liečbu anginy pectoris (“bolesť na hrudníku”); ukázalo sa, že CIALIS zosilňuje účinky týchto liekov užívate nitrát v akejkoľvek forme alebo ak si tým nie ste istý, porozprávajte sa s lekárom. • ak trpíte vážnejším ochorením srdca alebo ste nedávno prekonali infarkt. • keď ste nedávno prekonali mŕtvicu. • ak máte nízky krvný tlak alebo neliečený vysoký krvný tlak. • ak ste niekedy mali stratu videnia v dôsledku nearteritickej prednej ischemickej neuropatie zrakového nervu (NAION), poruchu, ktorá sa niekedy uvádza ako “očná príhoda”.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní CIALISU
Uvedomte si, že pohlavná aktivita predstavuje pre pacientov so srdcovými chorobami možné riziko, pretože zvyšuje záťaž srdca. Ak máte problémy so srdcom, je potrebné, aby ste na to lekára upozornili.


CIALIS nemusí byť pre vás vhodný z nasledujúcich príčin. Ak sa vás niektorá z týchto príčin týka, pred užívaním lieku sa obráťte na svojho lekára: • ak máte kosáčikovú anémiou (porucha červených krviniek), mnohopočetným myelómom (rakovina kostnej drene), leukémiou (rakovina krvi) alebo máte deformáciu penisu. • ak máte závažnú poruchu pečene. • ak máte závažnú poruchu obličiek.


Nie je známe, či je CIALIS účinný u pacientov, ktorí sa podrobili operácii v panvovej oblasti, alebo radikálnej prostatektómii .
Ak u Vás dôjde k náhlemu zhoršeniu alebo strate videnia, prestaňte užívať CIALIS a ihneď kontaktujte svojho lekára.
CIALIS nie je určený na použitie u žien a mladistvých mladších ako 18 rokov.
Liekoch užívate alebo ste v poslednom čase užívali iné lieky, vrátane liekov, ktoré sú dostupné bez lekárskeho predpisu, prosím, povedzte to svojmu lekárovi, pretože súčasné užívanie viacerých liekov môže ovplyvňovať. To je dôležité najmä vtedy, ak užívate nitráty, pretože pri liečbe týmito liekmi CIALIS užívať.
Na liečbu vysokého krvného tlaku a zväčšenej prostaty bývajú niekedy užívané lieky nazývané alfa – blokátory. Informujte lekára, pokiaľ ste liečený na niektorý z týchto zdravotných problémov alebo ak užívate iné lieky na liečbu vysokého krvného tlaku.
Ak užívate lieky, ktoré inhibujú enzým nazývaný CYP3A4 (napr. ketokonazol alebo inhibítory proteázy na liečbu HIV), výskyt nežiaducich účinkov sa môže zvýšiť.


Neužívajte CIALIS s inými liekmi v prípade, že Vám to lekár neodporučí.
CIALIS sa nesmie užívať v kombinácii s inými liekmi na liečbu erektilnej dysfunkcie.
Užívanie CIALIS s jedlom a nápojmi CIALIS sa môže užívať spolu s jedlom alebo bez jedla. Informácie o vplyve alkoholu sú uvedené v bode 3.
Riadenie a obsluha strojov Niektorí muži, ktorí užívali liek v klinických štúdiách, hlásili závraty. Pozorne skúmajte Vašu reakciu na liek vedením motorových vozidiel alebo používaním strojov.
Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku CIALIS: CIALIS obsahuje laktózu. Ak Vám lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, pred užívaním tohto lieku svojho lekára.


Ako sa to používa?


Vždy užívajte CIALIS presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste istý, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Odporúčaná počiatočná dávka je jedna 10 mg tableta pred pohlavnou aktivitou. Ak účinok takejto dávky nie je dostatočný, lekár môže zvýšiť dávku na 20 mg. CIALIS je určený na vnútorné použitie. Tableta sa užíva celá a zapíja sa malým množstvom vody. CIALIS môže užívať bez ohľadu na príjem potravy.


Tabletu CIALIS môžete užiť aspoň 30 minút pred sexuálnou aktivitou. CIALIS môže byť stále účinný až po dobu 36 hodín po užití tablety. Je dôležité si uvedomiť, že CIALIS nepôsobí bez pohlavnej stimulácie. S Vašou partnerkou sa musíte venovať predohre práve tak, ako keby ste neužívali liek na liečbu erektilnej dysfunkcie.


Pitie alkoholu môže mať nepriaznivý vplyv na Vašu schopnosť dosiahnuť erekciu. Pitie alkoholu môže spôsobiť prechodný pokles krvného tlaku. Ak ste užili, či plánujete užiť CIALIS, vyvarujte sa nadmerného pitia alkoholu (hladina alkoholu v krvi 0,08% a viac), ktoré môže zvýšiť riziko vzniku závratov, keď sa budete chcieť postaviť.


CIALIS NESMIETE užívať častejšie ako raz denne. CIALIS 10 mg a 20 mg je určený na užívanie pred očakávanou sexuálnou aktivitou a neodporúča sa na trvalé každodenné použitie.


Ak užijete viac lieku CIALIS, ako máte Oznámte to svojmu lekárovi.
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

Aké sú možné vedľajšie účinky?


Tak ako všetky lieky , môže mať aj CIALIS vedľajšie účinky , hoci sa neprejavia u každého. Tieto účinky sú zvyčajne mierne až stredne ťažkého rázu .
Ak je vedľajší účinok opísaný v tejto písomnej informácii ako ” veľmi častý ” , znamená to že bol hlásený aspoň u 1 z 10 pacientov užívajúcich liek . Ak je vedľajší účinok opísaný ako ” častý ” , znamená to že bol hlásený u viac ako 1 z každých 100 pacientov , ale u menej ako 1 z každých 10 pacientov . Ak je vedľajší účinok opísaný ako ” menej častý ” , znamená to že bol hlásený u viac ako 1 z každých 1 000 pacientov , ale u menej ako 1 z každých 100 pacientov . Ak je vedľajší účinok opísaný ako “zriedkavý ” , znamená to že bol hlásený u viac ako 1 z každých 10 000 pacientov , ale u menej ako 1 z každých 1 000 pacientov .
Veľmi často hláseným nežiaducim účinkom u pacientov užívajúcich CIALIS bola bolesť hlavy .
Často hlásené nežiaduce účinky u pacientov užívajúcich CIALIS zahŕňajú bolesť chrbta , bolesť svalov , návaly tepla do tváre , opuch nosovej sliznice , závrat poruchy trávenia .
Menej časté nežiaduce účinky sú alergické reakcie vrátane vyrážky , bolesť brucha , reflux ( spätné vtekaniu obsahu žalúdka do pažeráka ) , rozmazané videnie , bolesť oka , zvýšené potenie , pocit búšenia srdca , rýchly pulz , vysoký krvný tlak , nízky krvný tlak a bolesť na hrudníku . Ak sa u Vás v priebehu alebo po ukončení pohlavnej aktivity objavili bolesti na hrudi , NESMIETE užívať nitráty a vyhľadajte urýchlene lekársku pomoc .
Medzi zriedkavé vedľajšie účinky u pacientov užívajúcich CIALIS patria mdloby , migréna , epileptické záchvaty a prechodnú stratu pamäti , opuchy očných viečok , červené oči , náhle zhoršenie alebo strata sluchu , žihľavku a krvácanie z nosa .
V zriedkavých prípadoch môže po užití lieku CIALIS vzniknúť dlhotrvajúca, prípadne aj bolestivá erekcia . Ak u seba zistíte erekciu , ktorá trvá viac ako 4 hodiny , musíte okamžite vyhľadať lekára .
V zriedkavých prípadoch boli u mužov, ktorí užívali CIALIS, hlásené infarkt myokardu a cievna mozgová príhoda . Väčšina , ale nie všetci , z týchto mužov trpela problémami so srdcom už pred užitím lieku . Či boli tieto príhody priamo spojené s CIALIS , nie je možné určiť .
Zriedkavo bolo hlásené zhoršenie alebo strata zraku čiastočného , náhleho , dočasného alebo trvalého charakteru v jednom alebo oboch očiach .
Niektoré ďalšie vedľajšie účinky boli hlásené u mužov užívajúcich CIALIS s odhadovaným výskytom veľmi zriedkavé , ktoré neboli pozorované v klinických štúdiách . Zahŕňajú migrénu , opuch tváre , závažné kožné vyrážky , niektoré poruchy ovplyvňujúce prietok krvi v očiach , nepravidelnú činnosť srdca a angínu pectoris a náhlu srdcovú smrť .
Účinky pozorované u jedného zvieracieho druhu , môžu naznačovať možnosť poškodenia plodnosti . Následné štúdie u človeka ukazujú , že takýto účinok nie je u ľudí pravdepodobný , hoci u niektorých mužov bolo pozorované zníženie koncentrácie spermií .
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii , povedzte to , prosím , svojmu lekárovi alebo lekárnikovi .


Ako sa má skladovať ?


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí. Nepoužívajte CIALIS po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou. Uchovávajte pri teplote do 30 ° C. Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.